Jaksa LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa - Lokalnej Grupy Działania współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 -„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja ma na celu:
Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizację Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji:
Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.