Jaksa LGD

4.04.2017

Walne Zebranie Członków LGD

W dniu  11.04.2017 r.  o godz. 17 00  w  Miechowie przy ul. Targowej  6/3  odbędzie się Walne Zebranie Członków  Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin  Jaksa Lokalnej Grupy Działania 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Zatwierdzenie protokołu z dn.08.11.2016
  3. Informacja o podejmowanych działaniach pomiędzy zebraniami Walnymi
  4. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (poprawki)
  5. Podjęcie uchwał do załączników LSR
  6. Finansowanie zadań w roku 2017
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Materiały na Walne Zebranie Członków zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.miechowjaksa.home.pl

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 17 30
Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

W związku z koniecznością konsultacji społecznych przy zmianie kryteriów wyboru operacji oraz zapisów LSR, prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w tych dokumentach i przekazanie swoich uwag na adres e-meilowy Stowarzyszenia , osobiście do Biura LGD lub na Walnym Zebraniu Członków

W Załączeniu:
1. Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi Kryteriami wyboru. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD - czytaj
2. Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi Kryteriami wyboru. –pozostałe Konkursy – czytaj
3. Lokalna Strategia Rozwoju Rozdział V Cele i wskaźniki - czytaj